Chuyển PowerPoint Thành Video Và Chèn Clip Quay Qrực Tiếp GV Giảng Bài Ở Góc Màn Hình

Trong khi dạy học thì việc sử dụng PowerPoint để hỗ trợ là việc hết sức cần thiết. Những khi thầy cô muốn làm PowerPoint thành một video để gửi cho học sinh và có kèm theo video giảng bài của thầy cô ở góc màn hình. Thầy cô lưu ý là mỗi phiên bản PowerPoint có thể khác nhau PowerPoint mình đang sử dụng là PowerPoint 2019.

TOP