Dùng Công Cụ Pen Tool Để Tạo Vùng Chọn Trong Photoshop CC

Trong Photoshop công cụ Pen Tool là một công cụ quan trọng và được sử dụng khá nhiều trong việc chỉnh sửa hay thiết kế hình ảnh. Vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn biết cách sử dụng thành thạo công cụ Pen Tool trong Photoshop để chỉnh sửa hay thiết kế hình ảnh.

TOP