Phiên bản đầy đủ phần mềm quản lý bán hàng bằng Excel

Công nợ vào và công nợ ra đầy đủ các chức năng chính như: Thiết kế 01 phân hệ nhật ký mua hàng, Thiết kế 01 phân hệ nhật ký bán hàng, Báo cáo được nhập xuất tồn đến thời điểm bán hàng, Báo cáo tổng hợp công nợ đến thời điểm bán hàng, Xem được công nợ chi tiết

TOP