File Phần mềm Excel Kế toán nội bộ bán hàng

File phần mềm bán hàng bằng Excel Kế toán nội bộ với đầy đủ chức năng như nhập, xuất hàng hóa. Sổ chi tiết mua hàng, nhật ký mua hàng được thiết kế để dễ dàng tổng hợp và báo cáo theo quy định của thuế. In phiếu nhập xuất đơn giản và chi tiết. Hỗ trợ báo cáo chi tiết mua hàng một cách nhanh chóng

Phiên bản đầy đủ phần mềm quản lý bán hàng bằng Excel

Công nợ vào và công nợ ra đầy đủ các chức năng chính như: Thiết kế 01 phân hệ nhật ký mua hàng, Thiết kế 01 phân hệ nhật ký bán hàng, Báo cáo được nhập xuất tồn đến thời điểm bán hàng, Báo cáo tổng hợp công nợ đến thời điểm bán hàng, Xem được công nợ chi tiết

TOP